Tidsskrift for omsorgsforskning

Oppgåvebrief

Tidsskrift for omsorgsforskning skal lanseres i 2015, og dere skal utforme et forslag til design for tidsskriftet. Forslaget skal inneholde seks omslag (to for hver årgang), forslag til utforming av innholdsliste, kolofon, leder, fagartikkel, vitenskapelig artikkel, bokanmeldelser, intervju m.m. Det er viktig at det går en rød tråd gjennom hele designet, og det blir lagt vekt på god typografi med et gjennomtenkt satsspeil og gode navigasjons­hjelpemiddel i boken.

Om løysinga

Omsorgsforskning er eit emne som er viktig for mange, og det var viktig å prøve å få fram at tidsskriftet viser omsorg ovanfor lesaren samstundes som det held eit stramt satsspeil og god typografi. Tidsskriftet nyttar ein moderne og mjuk skrift i Calluna, med Calluna Sans som ein naturleg overskrifts- og kontrastfont.

Innhaldslista er plassert bak på omslaget, og framsida av omslaget viser frem dei tre vitskaplege artiklane som tidsskriftet inneheld. Framsida er òg prega av eit stort bilete som er i hovudfokus, med temaet for nummeret under.

Øvre høgre hjørne har fått ein navigasjonstag for å gjera det lettare å finne fram i tidsskriftet. Samstundes er det løpande kolumnetitlar i toppen som beskriv namn på forfattar og artikkel, medan kolumnetittelen i botnen tek for seg kopirettsinformasjon.

Tidsskrift for omsorgsforskning
Rygg med utgåve og emne
Tidsskrift for omsorgsforskning
Bakside med innhaldsliste og postinformasjon
Tidsskrift for omsorgsforskning
Forside med emnetittel og dei tre vitskaplege artiklane
Tidsskrift for omsorgsforskning
Reportasjeartikkel
Tidsskrift for omsorgsforskning
Referanseliste
Tidsskrift for omsorgsforskning
Utheva sitat i brødtekst
Tidsskrift for omsorgsforskning
Fotnoter og nedre kolumnetittel

Tre tilfeldige prosjekt